Zonic – váš partner pro Apple

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v souvislosti se smluvními vztahy uzavíranými prostřednictvím internetového obchodu www.zonic.cz (dále jen „e-shop“).
 2. Kupující je povinen se s těmito obchodními podmínkami seznámit dostatečně předem před uskutečněním objednávky produktů z e-shopu.
 3. Eshop realizuje objednávky pouze v České republice a nedoručuje do zahraničí.
 4. Prodávajícím a zároveň provozovatelem e-shopu je Zonic s.r.o., se sídlem Palackého třída 291/51, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 06708684.
 5. Kontaktní údaje na provozovatele e-shopu jsou uvedeny na webových stránkách e-shopu.
 6. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

II. Základní pojmy

 1. Spotřebitel– je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smluvního vztahu nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání.
 2. Kupující, který není spotřebitelem– fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smluvního vztahu jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání, anebo právnická osoba.
 3. Spotřebitelská smlouva– je smlouva, kde na jedné straně vystupuje spotřebitel a na druhé straně prodávající.
 4. Kupní smlouva– smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím.

III. Informace o produktech a cenách

 1. E-shop vede katalog produktů, ve kterém jsou uvedeny informace o jednotlivých produktech, jejich cenách a hlavních vlastnostech. Prodávající je plátcem DPH a ceny jednotlivých produktů jsou proto vždy uváděny bez DPH. K cenám bude vždy připočtena zákonná sazba DPH.
 2. Prodávající si vyhrazuje možnost neuzavření kupní smlouvy ohledně těch produktů, u nichž bude uvedeno, že jsou „nedostupné“, popřípadě „nelze objednat“.
 3. V e-shopu jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

IV. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující může učinit nabídku k uzavření smlouvy ve formě řádně vyplněné a prostřednictvím e-shopu odeslané objednávky. Takováto objednávka kupujícího se považuje za závazný návrh k uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
 2. Kupující si při zadávání objednávky vybere zboží, počet kusů, způsob platby a způsob doručení zboží. Ještě před samotným odesláním objednávky je kupujícímu umožněno, aby si vyplněné údaje a specifikaci jím vybraného zboží zkontroloval a popřípadě změnil. Aby byl objednávkový formulář kupujícího platný, je potřeba vyplnit všechny povinné údaje a kupující musí potvrdit, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 3. Prodávající po obdržení návrhu na uzavření kupní smlouvy, tedy objednávky učiněné kupujícím, zašle na e-mailovou adresu kupujícího, uvedenou v jeho objednávce, v souladu s ustanovením § 1827 odst. 1 občanského zákoníku, potvrzení o tom, že objednávku kupujícího obdržel v konkrétním znění. Toto potvrzení objednávky prodávajícím je uskutečňováno automaticky, a tedy není chápáno jako akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy.
 4. Uzavřením kupní smlouvy, tedy akceptací návrhu kupujícího, je až fyzické předání zboží přepravci nebo kupujícímu ze strany prodávajícího, anebo také výslovná akceptace prodávajícím ve formě e-mailu či telefonu. Kupující přitom bere na vědomí, že v případě nákupu je prezentace zboží na webovém rozhraní obchodu pouze informativního charakteru a není závaznou nabídkou, může dojít k vyčerpání zásob nebo nemožnosti poskytnout služby, prodávající není ohledně tohoto zboží povinen uzavřít kupní smlouvu.
 5. Spotřebitel má do doby uzavření kupní smlouvy s prodávajícím právo od jím učiněného návrhu k uzavření kupní smlouvy odstoupit, respektive zrušit svou objednávku e-mailem nebo telefonicky bez hrozby jakýchkoliv sankcí.

V. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. Spotřebitel má zákonné právo od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží spotřebiteli tato lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží spotřebiteli tato lhůta pro odstoupení ode dne převzetí první dodávky zboží.
 2. Pro účely odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který se nachází na webové stránce e-shopu s možností jeho stažení/který je vždy součástí dodaného zboží kupujícímu, anebo tak může učinit jiným vhodným způsobem, který bude mít formu jednostranného právního jednání (např. e-mailem, dopisem apod.). Odstoupení od smlouvy v tištěné písemné formě zašle spotřebitel na adresu: Palackého třída 291/51, Královo Pole, 612 00 Brno.
 3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, jakým je přijal. Jiným způsobem lze peněžité prostředky vrátit jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 4. Pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání zboží, než je nejlevnější způsob, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 5. Náklady na vrácení zboží nese sám spotřebitel.
 6. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže spotřebitel v souvislosti s produkty prodávanými v tomto e-shopu od smlouvy odstoupit, mj. pokud se jedná:
   a) o zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
   b) o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   c) o dodávku počítačových programů a zboží pevně spjatého s počítačovými programy.
 8. Spotřebitel nemůže od smlouvy bez udání důvodu odstoupit, bylo-li zboží již částečně spotřebováno a také v případě, že to vylučuje charakter zboží, zejména pak z hygienických důvodů.
 9. Vrátí-li spotřebitel zboží prodávajícímu neúplné, poškozené nebo viditelně opotřebené, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody.

VI. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitelem

 1. Kupující, který není spotřebitelem, nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží.
 2. Kupující, který není spotřebitelem, může odstoupení od smlouvy uplatnit pouze jako právo z vadného plnění, jež je podstatným porušením smlouvy dle ustanovení § 2106 občanského zákoníku.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí nemá vady. Zejména pak prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době převzetí zboží kupujícím:
   – má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   – se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   – zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku či předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   – je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   – zboží vyhovuje požadavkům správních předpisů.
 2. Zboží se považuje za vadné již při převzetí, pokud se vada projevila v průběhu šesti měsíců ode dne jeho převzetí.
 3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Kupující, který není spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, považuje se tato doba za dobu, po kterou se prodávající zavazuje za jakost zboží.
 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupují právo na:
   – odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
   – odstranění vady opravou věci,
   – přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   – odstoupení od smlouvy.
 5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 6. V případě, že si kupující nezvolí právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 8. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit záruční závadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 9. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 10. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
   – došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
   – použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
   – nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím, nebo
   – prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 11. Pokud kupující neoznámí vadu věci včas, pozbývá právo od smlouvy odstoupit.
 12. Práva z vady se uplatňují prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách e-shopu. Tento formulář je taktéž přiložen k objednanému zboží kupujícím, anebo prostřednictvím jiného způsobu, který bude mít formu jednostranného jednání směřujícího vůči prodávajícímu (např. dopis, e-mail apod.). Vytištěný formulář nebo dopis je pro uplatnění práva z vad nutno zaslat na adresu: Zonic s.r.o., Palackého třída 291/51, Královo Pole, 612 00 Brno, včetně vadného zboží.

VIII. Způsob dodání zboží

 1. Prodávající umožňuje kupujícímu si pro doručení objednaného zboží vybrat z následujících způsobů dopravy:
   a) kurýrní služba DPD
   b) osobní převzetí
 2. Způsob dopravy si kupující vybere při vyplňování objednacího formuláře, popř. jej sdělí prodávajícímu v telefonu při objednávce telefonické.
 3. Při zvolení způsobu dopravy „Osobní odběr“ si může kupující svou objednávku vyzvednout po předchozí výzvě na adrese: Zonic s.r.o., Palackého třída 291/51, Královo Pole, 612 00 Brno.

IX. Platební podmínky

 1. Kupující objednané zboží uhradí:
   a) prostřednictvím bankovního převodu – č.ú.: 115-5749620247/0100
   b) platební bránou (kartou)
   c) dobírkou – DPD (platba přímo řidiči)
   d) v hotovosti při převzetí zboží.
 2. Faktura za objednané zboží bude kupujícímu zaslána elektronicky na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl ve své objednávce.
 3. V případě zboží objednaného na míru dle specifikace Kupujícího bude vystavena zálohová faktura ve výši 100 % kupní ceny. Zboží bude objednáno až po provedení úhrady zálohové faktury.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout platbu kartou u kupujících, kteří nejsou spotřebiteli a disponují individuálními cenovými podmínkami.

X. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje Kupujícího jsou společností Zonic zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Obecním nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2. Zonic zpracovává osobní údaje kupujícího v první řadě za účelem plnění smlouvy a zákonných povinností, dále také z důvodu oprávněného zájmu. Bližší informace o tom, jak s osobními údaji Zonic nakládá, jsou k dispozici v záložce „Ochrana osobních údajů“.

XI. Elektronická fakturace

 1. Kupujícímu je vystaven doklad o koupi formou elektronické faktury. Prodávající elektronickou fakturu kupujícímu zašle na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři, popř. kterou uvedl při telefonicky učiněné objednávce.
 2. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

XII. Závěrečná ujednání

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva týkající se obsahu včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez písemného souhlasu prodávajícího.
 4. V případě mimosoudního řešení sporu, je subjektem k vyřizování stížnosti kupujícího Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, zřízena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších novel, na kterou je možné se obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách ČOI: http://www.coi.cz.
 5. Od těchto obchodních podmínek je možné se odchýlit pouze na základě vzájemného souhlasu a dohodnutého nového obsahu obou smluvních stran. V případě, že by odlišnost od těchto obchodních podmínek vzešla pouze od jedné ze smluvních stran, aniž by ji druhá smluvní strana akceptovala, postupuje se dle těchto obchodních podmínek e-shopu.
 6. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky měnit či doplňovat vždy v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Tímto však nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti původního, resp. předchozího znění obchodních podmínek.
 7. Obchodní podmínky e-shopu vstupují v platnost a účinnost dne 1. 7. 2019.